Hướng dẫn nhập bảng Chat Follow Up + nhập bảng chuyển số Tele