Hướng dẫn nhập thông tin khách hàng lên CRM

Các trường thông tin bắt buộc phải nhập:

1. Tên Facebook khách hàng

2. Họ và tên Khách hàng

3. Số điện thoại khách hàng

4. Người phụ trách (chuyển đến nhân viên nào phụ trách)